བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང༌།

གུས་པས་ཤེས་གསལ་ལ་འཕན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གདན་ས་གཙོས་དགོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བཤད་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་པའི་དགོན་སྡེའི་ཐོ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།