ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ལོག་སུ་འཛིན་མཁན།

དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ལོགས་སུ་ཆད་ཉན་འཛིན་མཁན་་ཡོ་རེད། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཕ་རྒྱ་སྒོམ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཞི་བྱེད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཟུར་ཁང་བླ་མའི་གདུང་རུས་བར་མ་ཆད་པ་ད་ལྟ་ཡང་གནས་ཐུབ་ཡོད་རེད། ཞི་བྱེད་ཕ་དམ་པའི་གདན་ས་དིང་རི་གླང་འཁོར་དགོན་དུ་ཞི་བྱེད་བསྟནཔ་མ་གཏོང་ཙམ་གནས་ཐུབ་ཡོད་རེད་ལ་་དེ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོ་རེད། བལ་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞི་བྱེད་བསྟན་བདག་ཟུར་ཁང་བླ་མ་གདུང་འཛིན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་ཆད་ཉན་གནང་གི་རོ་རེད།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།