༢༠༨ལོའི་གྱུབ་འབྲས།

ལོ་རེའི་གྲུབ་འབྲས་ཤོག་ལྷེབ་དེ་བལྟ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།