བཀའ་དྲིན།

ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ་་་་་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ་་་་ཀརྨ་པ་མཀྱེན་ནོ་་་་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་ནི་ངོ་མ་་དེང་དུས་་རིག་གཞུང་གིས་སྐམ་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་་བདུད་རྩི་རང་རེད་་་་བསྔགས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་དང་འབྲེལ་རྗེས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་རྩལ་གནང་ཡོད་ཞུ་ཞུ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆོས་བརྒྱུད་མང་ཆེ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་རེད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།