རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ལ་འདྲི་བ།

ངས་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡང་འཕེལ་ལ་འདྲི་བ་འདི་ལན་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱོད་རང་གིས་དུས་ཕྱིས་བསྟན་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་བ།ཞུགས་པ་ནི་ཀམ་ཚང་འབྲི་སྟག་འབྲུག་པ་བཞིར་ངེས་ལ། ཞེས་ཟེར་པའི་མ་ཉམས་པ་བཞུགས་ངེས་པའི་གོ་དོན་དེ་ཁ་གསལ་ཞིག་ལན་འདེབས་ན་རྩོད་གྮེང་བྱེད་ཆོག་ཆོག་རེད། ངས་ལན་སྒུག་ཡ་དེ་རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གོ་བ་དེ་ཤར་རྒྱལ་ཙོང་ལོ བཟང་གྲགས་པ་ལ་ན་མོ་ཟེར་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་བླངས་འདུག་ ཁྱོད་རང་མགོ་མ་མཐོང་གོང་ནས་རྔ་མ་མཐོང་འདོག་མ་བྱེད་ཨང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།