རི་གྲོང་གི་མེ་ལྕེ་ལགས།

རི་གྲོང་གི་མེ་ལྕེ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་འཕྲིན་གྱི་ཁ་བྱང་བསྐུར་དང་ཐབས་ཤེས་འདྲ་ཨེ་ཐུབ་བལྟའོ། ད་ལྟ་དངོས་སུ་འདིར་མེད་འོན་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཤམ་བྷ་ལའི་དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་པས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་གླུ།"



བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།