ཐུགས་རྗེས་ཆེ་ཞུ།

ཤམ་པ་ལ་མཆོག་འདི་འདྲའི་ལེན་ཚན་བཟང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་བོད་གངས་ཅན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།