དེ་ལ་མང་གཙོ་ཟེར་བ་རེད།

ཁྱོད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དུ་བཅར་ཨེ་ཡོད། མེད་ན་ཁག་མེད། ཡོད་ན་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ལོས་ཡིན། དེ་ལ་མང་གཙོ་ཟེར་བ་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།