བསམ་ཚུལ།

བཀའ་ཤག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་བླངས་མེད་ཀྱང༌། དེ་རིང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་སྟེ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤྲད་མི་འདུག་གམ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།