ྋགོང་ས་མཆོག་ཡོད་པ་རེད།

ཁྱོད་དཀའ་ལས་ཁག་མདོག་ལ། དེ་འདྲའི་སེམས་མི་དགོས། ྋགོང་ས་མཆོག་ཡོད་པ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ང་ལ་འགན་ལྕི་མོ་ཞིག་ཡོད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།