རང་བཙན་ཇི་ལྟར་ལེན་ནམ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་བཟང་པོ་དང་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རང་རྟོགས་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་བསམ་འཆར་འགོད་མཆོག་པར་གྱིས། ཁྱོད་རང་བཙན་ཇི་ལྟར་ལེན་ནམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།