འཛམ་གླིག་ནང་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཆེ་འམ།།

ངས་བལྟས་ན་ཆོསདད་ཡོད་ན་ཕན་པ་ཆེ་སྙམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་ཤེས་ན་ཕན་ནུས་ཆེ་བ་ཡོད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།