བཅར་འདྲི་ཞུ་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག

གོང་གི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དང། བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡུལ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་བརྗོད་རྣམས་ཡག་པོ་འདུག མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་རིགས་མང་ཙམ་འགོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གླེང་མོལ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།