བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་དེའི་དོན་ངོ་མ་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རེ་བ་དང་། བྱ་བ་གང་གི་ཐོག་ནས་འགྱོད་པ་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གླེང་མོལ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།