འཚམས་འདྲི་ཞུ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ངལ་བ་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་འབད་པ་ཆེན་པོས་དྲ་ཚིགས་འདི་ཉིད་ལེགས་ལམ་དུ་ཁྲིད་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།