གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་ཕོད་ཡིན་ན།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་ཕོད་ཡིན་རུང་བོད་ཞེན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་རེད། ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་ཕོད་ཡིན་ན་བོད་སྐད་ཤེས་མིན་ཐེ་ཚོམ་རེད། ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་ཕོད་ཡིན་ན་སྲོག་འགོ་ཐོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ང་ཕོད་ཡིན་ན་ཞབས་འདྲེན་དེ་ལས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ། དེ་ལས་རང་ཁ་རང་གི་བཟུང་ནས་རང་དོན་ཅུང་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་ལེགས། ། གསོན་དུས་སྒྲ་ཙམ་གྲགས་ཕོད་མེད་པར་ཤི་དུས་རྫིག་རྫིག་རྒོད་རེ་བྲོ། ། ཡང་ན་ང་ཕོད་མ་གོ་རེད་དམ་ཡང་ན་དུས་ཚོད་མ་འདང་རེད། ། མི་ལོ་བརྒྱ་ཡི་དུས་ཚོད་ཟེར་བ་ཐུང་ཐུང་རེད་བསམ་ཡིད་ལ་མེད། །
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།