རང་བཙན། བོད་རྒྱལ་ལོ།

བདེན་པ་རེད་ཨང༌། ང་ཚོའི་བོད་མི་རྣམས་རང་དབང་གི་གོ་སྐབས་མེད་པ་མ་ཟད། མནར་གཅོད་དེ་ལྟ་བུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་ངེས་པར་དུ་གདོང་ལེན་གནང་དགོས། བོད་རང་བཙན། བོད་རྒྱལ་ལོ།