དྲ་རྒྱ་འདི་སུ་ཡེས་བདག་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

དྲྭ་རྒྱ་འདིའི་བྱུང་རབས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་ཡོད་གུས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཕ་ཡུལ་སྨར་ཁམས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།