ལྷ་གདན་སྨོན་ལམ་བསྐོར།

གོང་གསལ་སྨོན་ལམ་བསྐོར་ཞེ་དྲག་གི་ཡག་པོ་གསུངས་འདུག་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐོར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།