སྐད་ཡིག


ComScore

བཅར་འདྲི་རང་འཁོར།

ཐུང་ཐུང༌།

འབྲེལ་གཏུགས།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉའི་ངོ་དེབ།

གསལ་བསྒྲགས།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་པ།


རྩེ་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག ༢༠༡༧།༠༥།༢༢ཉིན་སྤེལ། སྟག་ལུང༌བཀའ༌བརྒྱུད༌ཀྱི༌སྐྱབས༌མགོན༌རྣམ༌གསུམ༌གྱི༌ཡ༌གྱལ༌སྟག༌ལུང༌རྩེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པའི་ཡང་སྲིད་ཁྱེའུ༌འཇིགས་མེད་དབང་ལྡན་འདི་ག་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་གནང་འདུག
གྲྭ་གཞོན་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག ༢༠༡༧།༠༥།༢༢ཉིན་སྤེལ། བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྟེ་གྲོངས་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ཕུང་རྒྱ་མིས་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་སོང་།
ང་ཚོ་བོད་མི་དེ་དག་གི་མགྲིན་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་དགོས། ༢༠༡༧།༥།༡༩ཉིན་སྤེལ། རུ་སོག་ཆེ་བསྟོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ ༢༡ བོད་དང་ནང་ཆོས་ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་འདུག
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ན་གཞོན་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་སྐུ་གྲོངས་འདུག ༢༠༡༧།༠༥།༡༩ཉིན་སྤེལ། ལོ་ན་གཞོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་ལེགས་ཕལ་ཆེར་སྐུ་ཚེ་ཟིན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རག་སོང་།
རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ནི་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་བོད་རིགས་ཤིག་གི་བུ་རེད། ༢༠༡༧།༠༥།༡༧ཉིན་སྤེལ། དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་བོད་རིགས་ཤིག་གི་བུ་པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་གཙོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྩིས་ཀྱི་ཇུས་ངན་ཞིག་རེད། ཅེས་བསྒྲགས་གཏམ་ལ་སྤེལ་འདུག
ཕྱག་རྡོར་གྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེཌ་གནང་བར་སྤྱི་ལྷན་གྱི་བསྒྲཌ་གཏམ། ༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༡༦ཉིན་སྤེལ། ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༦ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བར་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
གྲྭ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཙོན་གྲོལ་བཏང་འདུག ༢༠༡༧།༠༥།༡༡ཉིན་སྤེལ། ཁ་སང་རང་ལོ་༡༩སྟེང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་ཞིག་རྒྱ་དམར་ཉེན་རྟོགས་པས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༠ཉིན་སྤེལ། དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་ཏེ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཅེས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སྩལ་བ།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལྟེ་བ་རུ་བཅར་བ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༠ཉིན་སྤེལ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་དང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ལས་གྲུབ་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལྟེ་བ་བཞུགས་སྒར་ངྷ་རམ་ས་ལར་མཚམས་གཟིགས་སུ་བཅར་སོང་།
སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཧྥི་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག། ༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༥པའི་ཚེས་༨ཉིན་སྤེལ། ཧྥི་རན་སི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོཌ་སུ་བོད་དོན་གླེང་བ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག། ༢༠༡༧།༠༥།༠༥ཉིན་སྤེལ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་ལག་ཏུ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཤུགས་ཆེ་གླེང་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་གནང་ཡོད་འདུག།

བོད་ནང་གི་གསར་འགྱུར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

བཙན་བྱོལ་གསར་འགྱུར།

ཆེད་བསྒྲིགས།

བརྙན་འཕྲིན་ལྡུམ་ར།

པར་རིས་རང་འཁོར།

 • images/stories/lveis-demo/1.jpg
 • images/stories/lveis-demo/10.jpg
 • images/stories/lveis-demo/11.jpg
 • images/stories/lveis-demo/12.jpg
 • images/stories/lveis-demo/13.jpg
 • images/stories/lveis-demo/14.jpg
 • images/stories/lveis-demo/15.jpg
 • images/stories/lveis-demo/16.jpg
 • images/stories/lveis-demo/17.jpg
 • images/stories/lveis-demo/18.jpg
 • images/stories/lveis-demo/19.jpg
 • images/stories/lveis-demo/2.jpg
 • images/stories/lveis-demo/20.jpg
 • images/stories/lveis-demo/21.jpg
 • images/stories/lveis-demo/22.jpg
 • images/stories/lveis-demo/23.jpg
 • images/stories/lveis-demo/24.jpg
 • images/stories/lveis-demo/26.jpg
 • images/stories/lveis-demo/27.jpg
 • images/stories/lveis-demo/28.jpg
 • images/stories/lveis-demo/29.jpg
 • images/stories/lveis-demo/3.jpg
 • images/stories/lveis-demo/30.jpg
 • images/stories/lveis-demo/31.jpg
 • images/stories/lveis-demo/32.jpg
 • images/stories/lveis-demo/33.jpg
 • images/stories/lveis-demo/34.jpg
 • images/stories/lveis-demo/4.jpg
 • images/stories/lveis-demo/5.jpg
 • images/stories/lveis-demo/6.jpg
 • images/stories/lveis-demo/7.jpg
 • images/stories/lveis-demo/8.jpg
 • images/stories/lveis-demo/9.jpg